Andhona med ungar i dammen

Garvaregården                             Teckning av E Schön

Gårdens historia före 1871

Långasjö by undergick enskifte, som fastställdes den 23 maj 1826. Härvid utbröts bland annat Långasjö Backegård 3.3 om 1/4 mtl.

Från Långasjö Backegård 3.3 avskildes lägenheten Långasjö Backegård 3.4 om 2.4682 ha genom år 1862 den 19 mars fastställd avsöndringsförrättning.

Det ursprungliga garveriet nämns i köpebrevet från 1862 berörande Långasjö Backegård 3:4.

" befintligt Garveri med tillhörande inventarier, bonings- och ladugårdshus samt odlad och oodlad mark däromkring efter den gräns som wi wid handlen i wittnens närvaro bestämt så att Långasjö sjö från dess nuvarande wattenkant utgör gränsen å den försålda fastighetens westra sida, en till smeden Peterssons utarrenderad åker utgör gränsen åt söder, Långasjö kyrkoväg åt öster och en utstakad rågångslinie blir gräns åt norr".

År 1864 förvärvades det gamla garveriet av garvaren Frans Johan Medin som flyttade dit med sin familj från Södra Sandsjö.